logo

Aan alle leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 15 april 2019 om 20.00 uur in het dorpscentrum De WILLISSTEE, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR te Wilnis.


AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering van 30 mei 2018
  (deze staan op de website en worden op de vergadering verstrekt)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Bestuursverkiezing en samenstelling
 5. Aftredend en herkiesbaar:

  • Arie Kooijman – penningmeester
  • Kees de Vries - voorzitter a.i.
 6. Mondeling verslag over de belangrijkste activiteiten in 2018
  (conform onze statuten moeten wij verslag uitbrengen over het afgelopen gesloten boekjaar)
 7. Vaststellen financieel verslag 2018 (wordt ter vergadering verstrekt)
 8. Benoemen kascommissie
 9. Vaststellen begroting 2019 (wordt ter vergadering verstrekt) en contributie 2020
 10. Rondleiding
  De rondleiding zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 25 mei 2019 en start om 9.00 uur bij de Willisstee in Wilnis, voor informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze website.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.

Lezing Ton van der Spiegel

Na afloop van de vergadering, rond 21 uur, zal de heer Ton van der Spiegel, visecoloog, een lezing houden over de ontwikkeling van de visstand in Nederland en vooral in de veenpolders. Kansen en bedreigingen voor de visstand komen aan bod. Het wordt misschien niet in alle opzichten een vrolijk verhaal. U krijgt tijdens en na de lezing volop de gelegenheid om vragen te stellen en hopelijk krijgt U daar ook een bevredigend antwoord op.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten!

 

Legakkers in de Gagel

Als PS bij deze uitnodiging het volgende:

Het Gagelgebied vormt een klein, maar belangrijk onderdeel van ons viswater. Het water is deels eigendom van Staatsbosbeheer en deels van de familie Brouwer in Wilnis.

Het onderhoud van dit gebied is door beiden al jarenlang uitbesteed aan Stichting De Bovenlanden. Deze Stichting zet zich in om, met eigen geld en subsidies, karakteristieke landschapselementen te behouden. De Stichting is in 1985 opgericht door HSV Wilnis en de Milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht Wilnis.

In het Gagelgebied dreigen een aantal eilanden en legakkers te verdwijnen. Om deze te behouden heeft Stichting de Bovenlanden de afgelopen jaren hier al veel geld aan besteedt, maar om dit te kunnen blijven doen zijn meer donateurs nodig.

Bij deze een oproep om donateur te worden van Stichting De Bovenlanden.

Voor € 7,- (per jaar) op bankrekeningnr. NL74RABO0369614992 wordt u donateur.

Meer informatie kunt u lezen op www.debovenlanden.nl

Aan alle leden,

Graag nodigen wij onze leden uit voor de TWEEDE algemene ledenvergadering: op maandag 15 oktober 2018 om 20.00 uur in dorpscentrum De WILLISSTEE, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR te Wilnis, waarin uitsluitend de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement op de agenda zullen staan.

Aan alle leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 30 mei 2018 om 20.00 uur in het dorpscentrum De WILLISSTEE, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR te Wilnis.

Om te beginnen het slechte nieuws

Eén van onze verpachters heeft een aanvaring gehad met enkele leden van onze club. Of althans, dat beweerden deze mensen. Zij waren op het weiland bezig met een metaaldetector. Toen de boer aangaf, dat het niet de bedoeling was om zomaar zijn land te betreden zonder toestemming, zeiden ze dat ze lid waren van HSV Wilnis en dat ze er dus looprecht hadden. Ze hadden ook nog de euvele moed om te zeggen dat de visclub voor dit looprecht betaalde dus dat ze er gewoon mochten zijn.
U begrijpt, dat de betreffende boer dit soort brutale antwoorden niet pikt.

Wij hebben looprecht om er te mogen vissen. Niet om er met metaaldetectoren door het land te struinen. Bovendien wisten deze onbenullen ook niet dat we bij deze boer helemaal geen vis- en looprechten hoeven te betalen. Al 30 jaar lang niet. We zijn er gratis te gast. Maar…. Nu dus niet meer.
Hartelijk dank dus voor deze schitterende actie van deze zogenaamde leden. Als ze zich kenbaar maken bij het bestuur, zal royement volgen.
Maar ja, nu zullen ze wel geen grote mond meer hebben.

Behalve deze ergernis, vertelde de boer ook dat er vorig jaar een hek was open blijven staan, waardoor een aantal pinken in het verkeerde weiland terecht waren gekomen. Hij zei erbij, dat hij natuurlijk niet wist of dit ook door vissers was gedaan. Hij ziet soms ook andere, ongenode, gasten in zijn weiland, die bijvoorbeeld hun hond er laten rondrennen.
Maar ergernissen stapelen zich op en onze vissers waren de welbekende druppel, die de emmer…..
Het bestuur heeft met de betreffende boer gesproken en de voorzichtige toezegging gekregen, dat we misschien over enkele jaren weer welkom zijn.
Op onderstaand kaartje is te zien waar we geen looprecht meer hebben. Er komt een bordje met HSV Wilnis: geen looprecht.

Geen looprecht

Tweede tegenvaller

Aan het einde van de Wilnisse Zuwe is een terreintjes met caravans en tuinhuisjes, Park Veenvliet.. Enkele bewoners hebben aangegeven dat ze bezwaar hebben als er vissers voor hun perceel staan te vissen. Omdat de helft van de sloot van deze bewoners is en ze geen regeling willen treffen, is het niet mogelijk volgens de visserijwet, om hier nog te vissen. Het is ondoenlijk voor het bestuur om met alle bewoners in overleg te gaan, af te spreken wie het wel en wie het niet toestaat en dat ook nog op een kaart weer te geven. Dus hier geen visrecht meer.

Uitbreiding viswater, goed nieuws dus

In het hoekje van de Geerkade, bij de Dooijersluis, hebben we het vis-en looprecht verworven. Je kunt hier naar westkant van de Bijleveld lopen en ook doorlopen naar de Veldwetering.
Het bestuur heeft jarenlang geprobeerd hier het visrecht te verwerven, maar de eigenaar die er zat, wilde het niet. Maar nu er een andere eigenaar is, die ons al jaren goed gezind is, is het toch gelukt. De toegang tot de weilanden is aangegeven met bordjes van onze visclub.
Bij ‘ingang’ op de tekening, is het nieuwe gebied,

Westkant Bijleveld Op website zullen nog mooiere kaarten geplaatst worden.
met vr.gr. Kees de Vries, voorzitter a.i.

Aan alle leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 28 maart 2017 om 20.00 uur in het dorpscentrum De WILLISSTEE, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR te Wilnis.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten!