logo

Wiegert Dulfer

Wiegert Dulfer kwam in 2000 vanuit de Amsterdamse Hengelsportvereniging in het waterschapsbestuur van Amstel Gooi en Vecht. 'In de AHV zeiden we toen: Als er één groep belang heeft bij schoon en gezond water, is dat de vis en dus ook de vissers'. 'We hebben de afgelopen jaren veel resultaten geboekt voor de visstand in ons gebied. Maar ook de komende jaren is er nog veel te doen', aldus de ervaren bestuurder. 'Zo worden nu bij elk nieuw of gerenoveerd gemaal visvriendelijke pompen ingebouwd zodat de doortrekkende vis niet meer wordt vermalen. Inmiddels hebben we bijna 40 visvriendelijk gemalen in ons gebied. Er is een Visstand Beheer Commissie (VBC) opgericht zodat sportvissers direct met de mensen van Waternet aan tafel zitten. Toch kan er zeker nog meer worden verbeterd: 'Na de gemalen moet we ook de stuwen aanpakken, die zijn ook een obstakel voor trekkende vis en bij het maaien in de zomer komt er nog teveel vissterfte voor. En wat dacht je van het achterstallig baggeren? Dit kan anders, maar er moet wel aandacht voor gevraagd worden. Daarom wil ik vanuit Water Natuurlijk ook graag de komende jaren in het waterschapsbestuur opkomen voor de belangen van de Sportvisserij'.

Wiegert is lid van de Amsterdamse Hengelsportvereniging: 'Vanuit Water Natuurlijk wil ik graag opkomen voor de belangen van de Sportvisserij'.

Dirk Wever

Dirk Wever is een betrokken hengelsporter en lokaal en regionaal actief in het hengelsportbestuur. Hij is al van zijn 7e jaar lid en momenteel voorzitter van HSV Hoop op Geluk. Daarnaast is hij actief voor Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland. Hij is al langere tijd lid van het algemeen bestuur van een waterschap, de laatste zes jaar voor Waterschap Vallei en Eem.
'Door de inbreng vanuit de hengelsport is het waterschapsbestuur zeer bewust geworden van de aanwezigheid en de belangen van de sportvisserij', aldus Dirk Wever. 'Dit heeft onder meer geleid tot het structurele overleg in een Visstandbeheercommissies (VBC). In deze commissies participeren het waterschap en de sportvisserij en wordt het visstandsbeheer vorm gegeven. Toch zou ik graag willen dat de sportvisserij tijdiger wordt betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen. Te vaak zie je nog dat beleid achteraf moet worden aangepast omdat de sportvisserij niet betrokken was bij plannen'. Ook op het gebied van visvriendelijke gemalen, passeerbare gemalen en dijken kan in ons waterschap nog veel verbeteren. Als we daar weten te verbeteren dragen we bij aan het herstel van bijvoorbeeld de aalstand. Maar ook andere beschermde soorten als de grote modderkruiper hebben hier baat bij.
De sportvisserij heeft meer dan een eeuw, in grote delen van Nederland, de visstand beheerd en waren indertijd de stuwende kracht achter de invoering van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. Echter sinds de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) hebben de waterschappen ook verantwoordelijkheden op gebied van visstand. Deze nieuwe taak maakt de waterschappen zeer onterecht erg terughoudend ten aanzien van de sportvisserij en zetten daarbij veelal onterecht een rem op het uitzetten van vis. Ik vind het ook belangrijk dat er meer maatwerk komt als het om uitzetten van karpers gaat. Deze vissoort wordt vaak onterecht gezien als een van de boosdoeners als het gaat om slechte waterkwaliteit. Veel plassen kunnen prima een mooi karperbestand hebben zonder dat daarbij de waterkwaliteit in het geding komt. Ik ben een betrokken hengelsporter en heb inmiddels veel ervaring opgedaan in de Sportvisserij. Mijn kennis en ervaring wil ik vanuit 'Water Natuurlijk' de komende jaren graag inzetten als bestuurder van het waterschap Vallei en Veluwe.

Dirk is lid van hengelsportvereniging Hoop op Geluk in Nijkerk: 'Het is belangrijk om de Sportvisserij vroegtijdig bij beleidsontwikkeling en uitvoering te betrekken'.

Gerard Roosloot

Gerard Roosloot is al jaren sportvisser en bestuurder. Sportvissen is meer dan een visje vangen. Sportvissen is beleven in de natuur. Genieten van alles wat je om je heen ziet. Vogels maar zeker ook rust en alle andere flora en fauna maakt het vissen tot een bijzonder fijne buitenactiviteit. Gerard vindt het belangrijk dat bewust vissen en verantwoord met de natuur omgaan aan kinderen en kleinkinderen wordt overgedragen. 'HSV De Karper in Bergen is mijn lokale uitval basis. Na 11 jaar voorzitter te zijn geweest van de federatie, die nu MidWest Nederland heet, wordt het tijd om bestuurlijk in een ander veld een bijdrage te leveren' aldus de ervaren bestuurder. Gerard is met zijn team mede verantwoordelijk voor de groei van de federatie en de werkorganisatie. Voor de toekomst ziet hij nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld goede afwegingen maken tussen onder andere duurzaamheid, innovatie, grondstoffen en eerlijke verdeling. Hij zal in zijn nieuwe bestuurdersfunctie de georganiseerde hengelsport opzoeken om met hen in debat te gaan. 'Die democratische inslag heb ik en ik zal alle middelen inzetten om de belangen van sportvisser te laten horen in het waterschap' zo vertelt Gerard. Zijn uitgebreide netwerken zullen hem dan goed van pas komen. Een waterschap kan niet zonder de meningen van het actieve kader van de sportvisserij. Er staan mooie uitdaging te wachten waarvan het behouden van de vis- en looprechten net zo belangrijk zijn als een helder baggerbeleid. 'Ik vind het belangrijk om veel mensen uit de Sportvisserij te betrekken bij de vraagstukken van het waterschap', aldus de bevlogen sportvisser.

Gerard Roosloot is lid van hengelsportvereniging De Karper in Bergen: 'Als fervent visser en ervaren bestuurder wil ik het geluid en de belangen van de sportvisser overbrengen in het waterschapsbestuur'.

Carlo Rutjes

Vissen is altijd al een passie van me geweest. Ik was als kind al mijn vrije tijd aan de waterkant te vinden waar ik viste op witvis en in de winter op snoek, aldus ecoloog Carlo Rutjes. Het is niet alleen de spanning dat je niet weet wat je vangt, maar ook de schoonheid van de natuur op en om het water maakt het vissen bijzonder. Door het vissen is mijn interesse voor een studie biologie ontstaan en het heeft mijn hele carrière bepaald. De afgelopen negen jaar heb ik gewerkt als consultant op gebied van waterkwaliteit en ecologie. In die tijd is de ecologie en waterkwaliteit een steeds belangrijker geworden van het waterschapsbeleid. Het idee dat het waterschap concrete doelen stelt aan natuurwaarden in en om het water is geweldig, maar het pakt lang niet altijd goed uit voor de visstand of visser. Hoewel vis een vast onderdeel van het waterbeheer vormt, is het voor het beleid van het waterschap van geen belang of in een water ook een goed bevisbaar visbestand huist. Juist daarom is het zo belangrijk dat er mensen met een sportvissershart zitting nemen in het waterschapsbestuur. Zo kunnen we vanuit Water Natuurlijk actief gaan meebeslissen over maatregelen die het waterschap doorvoert om de waterkwaliteit te verbeteren. Er zijn met mij veel mensen die ervan overtuigd zijn dat een goede waterkwaliteit goed kan samengaan met een goed visbestand. Met water Natuurlijk hebben wij een stevige voet aan de grond in het waterschapsbestuur. Als alle hengelsporters op 18 maart stemmen zitten wij er ook de komende vier jaar weer bij en gaan wij ons best stinkende doen voor vis en visser!

Carlo Rutjes is lid van de Algemene Utrechtse Hengelsportvereniging: 'Met Water Natuurlijk hebben Sportvissers een stevige voet aan de grond in het Waterschapsbestuur'.

Waldo von Faber

Waldo von Faber vist al zo'n 48 jaar. Met de vaste hengel, werphengel en de laatste 25 jaar vooral met de vlieghengel. Zijn bestuurlijke ervaring heeft hij o.a. opgedaan binnen de Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV). Daarnaast is hij binnen de stand van de VNV regelmatig te vinden op beurzen, om de vliegvisserij te promoten en te demonstreren hoe kunstvliegen kunnen worden gebonden. 'Vanaf het moment dat ik de vlieghengel ter hand heb genomen is mijn interesse voor alles wat met water te maken heeft, zoals het insectenleven, de waterkwaliteit en de waterstand gegroeid', aldus Waldo. 'Als docent sportvisserij zie ik de belangen van de sportvisserij. Water Natuurlijk heeft afgelopen jaren actief gewerkt om - het huis van de vis - te verbeteren. Denk hierbij aan de aanleg van o.a. vispassages en de aanleg van visvriendelijke oevers. De komende jaren wil ik mij specifiek richten op de niet aflatende noodzaak van het baggeren en het bevorderen van vismigratie. Een waterschap kan niet zonder de input van actieve sportvissers. Zij zijn de ogen en oren aan de waterkant. Juist ook vanuit hengelsport­verenigingen, de specialisten verenigingen ( VNV, SNB, KSN) en natuurlijk Sportvisserij Nederland leveren zij een onmisbare bijdrage aan de waterschappen. Kortom, de hengelsport is bij uitstek in staat om een oordeel te geven over het (vis)water. Een bijdrage die in elk waterschap gehoord en verwoord moet worden!'

Waldo von Faber is lid van hengelsportvereniging De Leede in Warmond: 'Een waterschap kan niet zonder de input van actieve Sportvissers'.

René van de Geijn

René van de Geijn zit graag aan de waterkant. 'Sportvissers zijn erg betrokken bij de natuur. We hebben in Nederland meer dan twee miljoen sportvissers. Het is een van de meest beoefende buitenactiviteiten in dit land. Sportvissers zijn daarom de ogen en oren van het waterschap', zo stelt René. 'Sportvissers hebben over het algemeen een warm hart voor dieren en ze vissen zo diervriendelijk mogelijk'. Hij is bestuurslid van de algemene vergadering van het waterschap Zuiderzeeland, was bestuurslid van HSV Ons Genoegen in Almere en is lid van de Rekenkamer van het waterschap. Het waterschap heeft nauwe contacten met visverenigingen en beroepsvissers. Zo is met de gegevens die vissers aanleveren de visatlas gemaakt. 'Als bestuurder is het belangrijk om het geld van de inwoners zorgvuldig te investeren. Zo kun je bijvoorbeeld voor een goede vismigratie stuwen aanpassen op het moment dat de stuwen in onderhoud moeten. Maatschappelijk geld verantwoord inzetten, ook dat is de taak van het waterschap'. Aldus de ervaren bestuurder. 'De stem vanuit de sportvisserij is belangrijk voor het waterschap. Stem daarom 18 maart op Water Wonen en Natuur'!

René van de Geijn is bestuurslid van de algemene vergadering van het waterschap Zuiderzeeland: 'Sportvissers zijn de ogen en oren van het waterschap'.

Ton Knoet

Ton Knoet, Vallei en Veluwe, Water Natuurlijk plaats 15