logo

Aan alle leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 28 maart 2017 om 20.00 uur in het dorpscentrum De WILLISSTEE, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR te Wilnis.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten!

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering van 16 maart 2016, zie bijlage hieronder
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Bestuursverkiezing en samenstelling
 5. Aftredend en herkiesbaar:

  • Olof van Bolhuis – jeugd;
  • Anton Dral – water- en visbeheer;
  • Monique Hooijmaijers-Kooijman – secretaris

 6. Mondeling verslag over de belangrijkste activiteiten in 2016
  (conform onze statuten moeten wij verslag uitbrengen over het afgelopen gesloten boekjaar)
 7. Vaststellen financieel verslag 2016 (wordt ter vergadering verstrekt)
 8. Benoemen kascommissie over de jaren 2016 en 2017
 9. Vaststellen begroting 2017 (wordt ter vergadering verstrekt) en contributie 2017
 10. Rondleiding
  De rondleiding zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 27 mei 2017 en start om 9.00 uur bij de Willisstee in Wilnis, voor informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze website.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.

Verkoop hengels en molens

Het geld dat wij voor deze materialen ontvangen komt ten goede aan onze jeugdafdeling. We willen leuke nieuwe dingen gaan organiseren voor jeugd.
Na onze algemene ledenvergadering kunt u deze hengels en molens bekijken en eventueel kopen. Het is echt nieuw tot bijna nieuw materiaal. Een lijst van al het materiaal vindt u bij de overige bijlagen.
Mocht u interesse hebben kom dan naar de algemene ledenvergadering!

Toelichting bij agendapunt 2

Download via deze link: Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 maart 2016..

Verkoop hengels en molens

Download via deze link: Lijst met hengelsportmaterialen..