Afdrukken

Artikel 1. Naam en zetel

Artikel 2. Doel

Artikel 3. Leden

Artikel 4. Lidmaatschap en toelating

Artikel 5. Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap

Artikel 7. Register van leden

Artikel 8. Geldmiddelen en contributie

Artikel 9. Verbintenissen

Het bestuur is bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden. De verbintenissen behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 10. Bestuur

Artikel 11. Benoeming van bestuurders

Artikel 12. Aftreden, defungeren, schorsing en ontslag van bestuurders

Artikel 13. Taak, taakverdeling, bevoegdheden en besluitvorming van het bestuur

Artikel 14. Goedkeuring van bestuursbesluiten

Artikel 15. Vertegenwoordiging

Artikel 16. Algemene vergaderingen

Artikel 17. Oproeping

Artikel 18. Voorzitter, secretaris en notulen

Artikel 19. Toegang en vergaderrechten

Artikel 20. Stemrecht en besluitvorming

Artikel 21. Boekjaar en jaarverslag

Artikel 22. Controle

Artikel 23. Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 24. Vereffening

Artikel 25. Huishoudelijk reglement

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.