Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

 1. de Vereniging: Hengelsportvereniging Wilnis gevestigd te Wilnis;
 2. de Statuten: de statuten van de Vereniging, vastgesteld bij akte op 30 oktober 2018, verleden voor mr. Martijn Michiel van der Bie, notaris te Amsterdam;
 3. het Bestuur: het bestuur van de Vereniging;
 4. de website: www.hsvwilnis.nl;
 5. lid en leden: een lid en/of jeugdlid.

Artikel 2. Aanvang lidmaatschap

 • 2.1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de Vereniging geschiedt door:

  1. inschrijving via de Website van de Vereniging, waarop naam, voornamen, geboortedatum en adres volledig moeten worden ingevuld;
  2. aanschaf van een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap bij een van de verkooppunten, welke op de Website staan vermeld.
 • 2.2 Aanmelding voor het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden. De contributie van het lopende jaar is verschuldigd.

 • 2.3 Na ontvangst van de verschuldigde contributie ontvangt het lid een lidmaatschapsbewijs, een Lijst met Viswateren van de Vereniging. De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren wordt alleen toegestuurd als het lid dit kenbaar heeft gemaakt. De gezamenlijke Lijst van Viswateren is in te zien via de VISplanner app.

 • 2.4 Met een Voorlopig Bewijs Lidmaatschap kan het lid meteen gaan vissen. Na enkele weken ontvangt het lid het lidmaatschapsbewijs.

Artikel 3. Contributie

De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling op een door het Bestuur te bepalen moment worden voldaan. Betaling kan: in contante, door overschrijving naar een bankrekening van de Vereniging of door afgifte van een machtiging voor automatische incasso.

Indien de contributie niet tijdig is voldaan kan het Bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar, die niet tijdig is voldaan, kan worden verhoogd met een door het Bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.

Artikel 4. Ledenstop

De ledenvergadering kan op voorstel van het Bestuur besluiten tot een ledenstop in het geval de hengeldruk in het viswater van de Vereniging te groot wordt.

Artikel 5. Begunstigers

De minimum bijdrage om begunstiger van de Vereniging te worden is 15 euro per jaar.

Artikel 6. Rooster van aftreden

De bestuurder treedt 3 jaar na de benoeming af bij de jaarlijkse ledenvergadering en is meteen herkiesbaar.
Bij tussentijds aftreden (binnen 3 jaar) wordt een nieuwe bestuurder benoemt, welke 3 jaar na zijn benoeming weer aftreedt en herkiesbaar is.

Artikel 7. Overdracht bescheiden

De bestuurder welke, ingevolge van artikel 12 van de statuten, aftreedt moet binnen 14 dagen de bescheiden, gelden en eigendommen van de Vereniging overdragen aan de voorzitter van de Vereniging.

Artikel 8. Controle

 • 8.1 Het Bestuur kan besluiten, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, van de diensten van een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gebruik te maken.

 • 8.2 De leden zijn verplicht het bewijs van lidmaatschap op eerste aanvraag te kunnen tonen aan een bestuurder of aan een door het Bestuur benoemde controleurs en BOA's.

 • 8.3 Bij het vaststellen van een overtreding kunnen het bewijs van lidmaatschap en de vergunning(en) worden ingenomen door een BOA of andere wetshandhaver. Deze dienen zo spoedig mogelijk aan de voorzitter overhandigd te worden.

Artikel 9. Overtredingen

De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaan uit:

 1. het niet nakomen van de bepalingen die zijn vastgelegd in de Visserijwet 1963 en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften alsmede het niet nakomen van de voorwaarden van door de Vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte schriftelijke toestemming(en);
 2. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis;
 3. het gebruik van verboden vis- of vangtuigen dan wel vistuigen waarvoor betrokkene geen toestemming heeft;
 4. het vissen op onsportieve wijze;
 5. het zich schuldig maken aan dierenmishandeling;
 6. het vissen zonder schriftelijke toestemming en/of meewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder schriftelijke toestemming in wateren waarvan de Vereniging het visrecht heeft dan wel water waarvoor de Vereniging een machtiging heeft;
 7. het hinderen, beledigen en bedreigen van hengelsportcontroleurs en het niet meewerken aan controle door hengelsportcontroleurs of opsporingsambtenaren;
 8. handelingen te verrichten die kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen;
 9. vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn;
 10. ander onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de Vereniging worden geschaad.

Artikel 10. Behandeling van overtredingen

Het Bestuur bepaalt bij overtredingen de sanctie. De volgende sancties kunnen worden opgelegd:

 • het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing;
 • een schorsing van 1 maand tot een maximum van 6 maanden;
 • opzegging van het lidmaatschap;
 • ontzetting uit het lidmaatschap (royement).

Artikel 11. Commissie water- en visstandbeheer

 • 11.1 Het Bestuur kan een commissie van water- en visstandbeheer benoemen. De commissie water- en visstandbeheer bestaat bij voorkeur uit 2 tot 7 leden. Het Bestuur wijst een coördinator aan. De commissie water- en visstandbeheer adviseert het Bestuur met betrekking tot het visserijkundig beheer van de wateren waarvan de Vereniging het visrecht heeft. De commissie zal daartoe zoveel mogelijk gegevens (laten) verzamelen betreffende de waterkwaliteit, de visstand, de bevisbaarheid en overige relevante onderwerpen inzake de voor de Vereniging van belang zijnde wateren.

 • 11.2 De commissie rapporteert periodiek maar tenminste eenmaal per jaar haar bevindingen aan het Bestuur. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het Bestuur.

 • 11.3 De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer tenminste 3 commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Artikel 12. Jeugdcommissie

 • 12.1 De jeugdcommissie bestaat bij voorkeur uit 2 tot 7 leden. Het Bestuur wijst een coördinator aan.

 • 12.2 De commissie heeft tot taak op verzoek van het Bestuur jeugdactiviteiten – bijv. vislessen op basisscholen – te organiseren. De bijzonderheden van een jeugdactiviteit, waaronder het bepalen van plaats en datum worden vastgesteld in overleg met het Bestuur.

 • 12.3 De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht.

Artikel 13. Vrijwilligers

 • 13.1 Iemand kan als vrijwilliger worden ingeschreven na goedkeuring door het Bestuur. De secretaris houdt een lijst bij van alle vrijwilligers.

 • 13.2 De vrijwilligers die meewerken aan jeugdactiviteiten zijn verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De VOG dient tenminste elke drie jaar opnieuw te worden aangevraagd en te worden overlegd aan de secretaris.

 • 13.3 Vrijwilligers hebben recht op een kilometervergoeding voor de door hun ten behoeve van de Vereniging gemaakte reiskosten. Het Bestuur bepaalt de hoogte van deze vergoeding.

 • 13.4 Omgangsregels vrijwillige medewerkers zijn geregeld in bijlage 1 van dit Huishoudelijk Reglement.

 • 13.5 De “Gedragscode omgang met jeugd”, bijlage 2 van dit Huishoudelijk Reglement, dient door alle vrijwilligers die actief zijn met de jeugd te worden gelezen, nageleefd en ondertekend.

Artikel 14. Geheimhouding

De Bestuurder, de vrijwilligers en de leden van de commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 15.1 De Vereniging aanvaardt, behoudens de aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen en letsel van welke aard ook aan leden, vrijwilligers of bestuurders of voor schade, diefstal of verlies van eigendommen van leden, vrijwilligers of bestuurders.

 • 15.2 In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de Vereniging. Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking op de dag na goedkeuring door de algemene vergadering.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van de Hengelsportvereniging Wilnis, gehouden op 15 oktober 2018.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.